Gratë e lulëzuara hapin rrugën për një botë të lulëzuar, duke iniciuar inovacionin ekonomik dhe social.

Fokusi ynë

WOB-Albania është e angazhuar për arritjen e Barazisë në Përfaqësimin e Grave në Borde, bazuar në meritokraci, në përputhje me Direktivën Evropiane për Diversitetin dhe Përfshirjen. Ne jemi krenarë që bashkëpunojmë me partnerë ndërkombëtarë që ndajnë vizionin tonë, duke punuar së bashku për të formuar një Shqipëri moderne dhe evropiane.

Nisja e Eventeve 2024

Diskutim në panel: Si diversiteti në bord nxit rritjen ekonomike dhe mënyrat për të arritur atje

Jemi më shumë se të lumtur të njoftojmë fillimin e ngjarjes sonë të 2024-ës, “Women on Boards Albania Launch Event”. Kjo ngjarje kryesore do të ketë në qendër të saj një panel diskutimi me temën "Si diversiteti në bord nxit rritjen ekonomike dhe mënyrat për të arritur atje". Një grup shumë i vlerësuar dhe profesional i panelistëve do të ndajnë mendimin, ekspertizën, përvojën e tyre mbi këtë temë. Mësoni më shumë dhe regjistrohuni këtu.

February 22 

Anëtarët e Bordit

Albana Vrioni

Drejtor Ekzekutiv

Rudina Murati

Irush Vrioni

Fatbardha Rino

Kompania sponsorizuese

vrioni-logo-n5

Vrioni Consulting

Vrioni Consulting këshillon dhe lehtëson ndryshimet transformuese, aq të nevojshme për të përballuar sfidat e ekonomisë shqiptare dhe për të përshpejtuar gatishmërinë e Shqipërisë për t’iu bashkuar familjes së saj evropiane. Ne kemi përjetuar vetë se si Diversiteti në Bordet dhe Lidershipi i Korporatës është një aset strategjik për bizneset që dëshirojnë të marrin një rol udhëheqës në produktivitetin, kreativitetin dhe praktikat ESG dhe të përshpejtojnë këtë transformim. Në mbrojtjen e Diversitetit në bordet dhe udhëheqjen e korporatave, WOB-Albania do të ketë nevojë për partnerë të fortë që lehtësojnë rritjen e tyre brenda-jashtë dhe jashtë-brenda. Vrioni Consulting është një prej tyre.

Gratë në bord ndërtojnë mbi vlerat e Diversitetit.

Foster a culture of inclusivity where everyone feels welcome, respected, and valued.

Conduct diversity and inclusion training and awareness programs for employees to better understand biases and stereotypes.

 Implement diverse hiring practices to ensure a broader pool of candidates and eliminate bias in recruitment.

Encourage leadership to champion diversity and set an example for others to follow.

Promote diverse perspectives in decision-making processes to avoid groupthink and make more informed choices.

Support the formation of ERGs for different underrepresented groups to provide a platform for networking and support.

Establish mentorship and sponsorship programs to help diverse employees advance in their careers.

Establish mentorship and sponsorship programs to help diverse employees advance in their careers.

Ensure transparency in policies related to diversity, equity, and inclusion, and hold the organization accountable for meeting diversity goals.

Create mechanisms for employees to provide feedback on diversity and inclusion efforts and actively listen to their concerns.

Extend diversity efforts beyond the organization by supporting diverse suppliers and businesses.

Engage with and support diverse communities through philanthropy and partnerships.

Track and report progress on diversity goals regularly to assess the impact of initiatives.

Recognize that diversity efforts are an ongoing process and strive for continuous improvement.

Nxitn një kulturë përfshirjeje ku të gjithë ndihen të mirëpritur, të respektuar dhe të vlerësuar.

Kryen programe trajnimi dhe ndërgjegjësimi për diversitetin dhe përfshirjen për punonjësit për të kuptuar më mirë paragjykimet dhe stereotipet.

 

 Zbaton praktika të ndryshme punësimi për të siguruar një grup më të gjerë kandidatësh dhe për të eliminuar paragjykimet në rekrutim.

Inkurajon udhëheqjen për të mbrojtur diversitetin dhe jepni një shembull që të tjerët ta ndjekin.

Promovon perspektiva të ndryshme në proceset e vendimmarrjes për të shmangur mendimin në grup dhe për të bërë zgjedhje më të informuara.

Krijon programe mentorimi dhe sponsorizimi për të ndihmuar punonjësit e ndryshëm të avancojnë në karrierën e tyre.

Duke zbatuar këto strategji, organizatat mund të fuqizojnë diversitetin dhe të krijojnë një vend pune gjithëpërfshirës ku çdo individ ka mundësinë të lulëzojë.