Projekti i BE-së

Rregullat e BE-së për balancën gjinore për bordet e korporatave bazohen në njohjen se rritja e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës është thelbësore për:

 • nxitjen e rritjes ekonomike në Evropë
 • përmirësimi i konkurrencës së kompanive evropiane
 • për të trajtuar sfidat demografike në Evropë

Rritja e pranisë së grave në bordet e kompanive, dhe rrjedhimisht pjesëmarrja e tyre në  vendimmarrjen ekonomike , pritet të ketë një efekt pozitiv pasues në punësimin e grave në kompanitë në fjalë dhe në të gjithë ekonominë.

Megjithatë, gratë janë ende shumë më të mëdha se burrat  në bordet e kompanive në të gjithë BE-në. Ky çekuilibër gjinor është veçanërisht i rëndësishëm dhe i mprehtë në sektorin privat, veçanërisht në kompanitë e listuara.

Direktivat dhe ligjet e BE-së synojnë të arrijnë  një përfaqësim më të ekuilibruar të burrave dhe grave në bordet e korporatave.

Ndërsa është bërë përparim drejt më shumë barazisë në këtë fushë, ai mbetet i ngadaltë dhe i pabarabartë në të gjithë MS. Mbetet i ngadaltë në Shqipëri ndër Qarqe

Të gjitha vendet e BE-së kanë miratuar kërkesat për zbulimin e diversitetit. Kërkesat e BE-së për zbulimin e diversitetit të Bordit dhe kriteret e përzgjedhjes rrisin presionin për veprim tani!

9 vende të BE-së kishin miratuar Diversitetin në kodet e tyre të qeverisjes korporative. Shqipëria mund të mësojë nga praktikat më të mira.

Deri në vitin 2026, 40% e vendeve të Bordit të Korporatës jo-ekzekutive do të mbahen nga gratë. Përmirësimi dhe krijimi i grupit të grave të gatshme të gjeneratës së ardhshme është një proces i harmonizuar dhe kërkues. Ndërtimi i tubacionit është urgjent!

“Projekti i BE-së” synon të afrojë situatën e Diversitetit Shqiptar në Bordet e Korporatave me atë që më nevojitet për mua, anëtar i familjes së BE-së.

Ky është një projekt që do të kërkojë bashkëpunim me shumë aktorë, ku WOB-Albana do të kontribuojë me ekspertizën e saj në:

 • Krijo vetëdije
 • Angazhoni ekspertë për të përmirësuar perspektivat, për të ngritur angazhimin dhe për të mbështetur përmirësimin e aftësive
 • Krijimi i rrjeteve për të lehtësuar ndarjen dhe ndërtimin e kapaciteteve.
 • Kontribuoni në rritjen e numrit të kompanive që operojnë në Shqipëri që brenda 5 viteve të ardhshme pasqyruan kërkesat e Diversitetit në Kodin e tyre të Qeverisjes dhe rritën përfaqësimin e kualifikuar të grave në kompanitë e kuotuara.

Projekti ESG

Rregullorja ESG ofron një platformë për t’u matur në drejtim të ndërtimit të rritjes më të qëndrueshme të praktikave të biznesit.

Sondazhi ynë mbi “Gratë Shqiptare në Borde” tregon se gratë shqiptare konsiderohen të jenë më të prirura drejt adoptimit të praktikave të qëndrueshme të biznesit.

WOB-AL do të ndihmojë në rritjen e numrit të grave të gatshme për Bordin që kanë ekspertizë të gjerë dhe të thellë në ESG dhe mbështesin krijimin e kushteve të favorshme që këto aftësi të vihen në dispozicion të Bordeve të bizneseve shqiptare.

Ky është një projekt multidisiplinar, që do të realizohet në bashkëpunim me një ekosistem më të gjerë aktorësh. WOB AL realizon ambiciet e saj në këtë projekt duke:

 • Ndërtimi i kompetencave – Program trajnimi i dedikuar për kandidatët e gatshëm për Bordin dhe anëtarët e C-Suite dhe Bordet që synojnë të miratojnë ESG në fushat e zbatueshme për industrinë e tyre.
 • Ndërtimi i ndërgjegjësimit dhe zgjerimi i perspektivave – Organizimi i seminareve dhe seminareve me ekspertë të njohur në këtë fushë
 • Angazhohen në studime dhe projekte përkatëse për ndërtimin e kapaciteteve me partnerët rajonalë.

Projekti i dixhitalizimit

Rritja ekonomike në Shqipëri do të kërkojë një strategji specializimi të zgjuar. Sido që të jenë sektorët e përzgjedhur, dixhitalizimi do të jetë një sektor horizontal që do të nxisë ekonominë tonë.
Zhvillimi i ‘specializimit të zgjuar’ në teknologjitë inovative të grave shqiptare me mprehtësi drejtuese dhe bordi do të rrisë si atraktivitetin e pjesëmarrjes së grave në Borde ashtu edhe ndikimin pozitiv në efektivitetin e Bordit dhe performancën e kompanisë.
Ky është një projekt multidisiplinar, që do të realizohet në bashkëpunim me një ekosistem më të gjerë aktorësh.

WOB AL realizon ambiciet e saj në këtë projekt duke:

 • Ndërtimi i kompetencave – Program trajnimi i dedikuar për kandidatët e gatshëm për Bordin dhe anëtarët e C-Suite, dhe për Bordet që synojnë të përdorin fuqinë e të dhënave dhe dixhitalizimit për të ndryshuar performancën e biznesit të tyre.
 • Ndërtimi i ndërgjegjësimit dhe zgjerimi i perspektivave – Organizimi i seminareve dhe seminareve me ekspertë të njohur në këtë fushë
 • Angazhohen në studime dhe projekte përkatëse për ndërtimin e kapaciteteve me partnerët rajonalë.